facebook

POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

Proces integracji w naszej Jutrzence przebiega zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dn. 30 kwietnia 2013, z późniejszymi zmianami, w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.

Każde dziecko w naszym przedszkolu posiadające orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego objęte jest programem pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W tym celu dyrektor powołuje zespół składający się z nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem i koordynatora prac zespołu.

Zespól opracowuje:

  • wielospecjalistyczną diagnozę funkcjonalną dziecka
  • indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET)
  • kartę indywidualnych potrzeb dziecka
  • plan działań wspierających
  • plan działań terapeutycznych

Zajęcia prowadzone z dziećmi mają charakter:

  • indywidualny
  • grupowy
  • włączający